:: www.ripi.ir ::

واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت ، در چهارچوب شرح وظایف سازمانی  و در راستای اهداف و چشم انداز پژوهشگاه و رعایت ایزو 2015-9001  اقدام به استقرار فرآیندهای مدیریت دانش از سال 1389 نموده است .  از اهداف استقرارفرآیندهای مدیریت دانش در پژوهشگاه میتوان به  ماندگاری دانش در سازمان ،استفاده مجدد از دانش های موجود و جلوگیری از دوباره کاریها ، صرفه جویی در زمان جستجوو هزینه های بدست آوردن دانش،استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدات و افزایش مزیت رقابتی سازمانی اشاره نمود . در راستای نیل به اهداف فوق ،  مدل اجرایی مدیریت دانش هشت مرحله ای ذیل بر اساس مدل مفهومی نانوکا  تصویب و بر اساس آن فعالیت های مدیریت دانش آغاز گردید .

 

knowledge management

 

*موارد اجرایی در مرحله شناسایی دانش :

  • ترسیم درخت دانش بر اساس روش اجرایی مصوب شامل :
  • استخراج حوزه هاي كاري
  • استخراج حوزه هاي دانشي
  • موارد اجرایی در مرحله جمع آوری دانش :
  • تجمیع دانش حاصل از اجرای طرح ها و پروژه ها ، برگزاری نشست های دانشی خبرگان در شرف بازنشستگی ، نشست های دانشی طرح ها  پروژه ها  و ژورنال کلاب ها  بر اساس روش اجرایی مصوب

*موارد اجرایی در مرحله ارزیابی دانش:

  • ارزیابی بسته های دانش تهیه شده توسط  كميته ارزيابي دانش پژوهشگاه با توجه شاخص های ارزیابی شکلی و محتوایی  تعیین شده بر اساس روش اجرایی مصوب

*موارد اجرایی در مرحله سازماندهی دانش :

  • سازماندهی بسته های دانش ارزیابی شده بر اساس روش اجرایی مصوب

*ذخیره سازی ،‌نشر و بهره برداری دانش با استفاده از سامانه مدیریت دانش طراحی شده در پژوهشگاه

*خلق دانش : بهره گیری از دانش های موجود و خلق دانش های جدید در زمان انجام پروژه و امور کاری سازمان

جهت بهره برداری موثر از مدل هشت مرحله ای فوق نیاز به همسو سازی زیر ساخت های فرهنگ سازمانی ، ساختار و فناوری اطلاعات با مدل اجرایی می باشد .که در این رابطه فعالیتهای موثری در پژوهشگاه صورت گرفته است .