ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
Reload Captcha

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1  تقطير هيدروكربن هاي  C5تا C44به روش كروماتوگرافي گازي (Sim Dist) 831-1-01 ASTM  D 2887
2 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني C5 تا C12 به روش PIONA با تعداد اتم كربن هر گروه  831-1-02 CHROMPACK METHOD
3 آزمايش تعيين درصد هيدروكربني C1 تا C5  831-1-03 ASTM  D 2427
4 آزمايش تعيين درصد حجمي آب و رسوبات در نمونه هاي نفتي  831-1-04 ASTM  D 96
5 آزمايش تعيين نقطه ريزش مواد نفتي 831-1-05 ASTM  D 97
6 آزمايش تعيين دماي بستن فيلتر انژكتور موتورهاي ديزلي در اثر سرما (CEPP) 831-1-06 IP 309
7 آزمايش اندازه گيري فشار بخار مواد نفتي   831-1-07 ASTM  D 323
8 آزمايش تعيين ارزش حرارتي فرآورده هاي نفتي  831-1-08 ASTM  D 340
9 آزمايش تعيين درصد آروماتيكها وغيرآروماتيكها در برش هاي نفتي به روش جذب ستوني  831-1-09 ASTM  D 2549
10 آزمايش تعيين مقدار صمغ باقيمانده در سوخت ها 831-1-11 ASTM  D 381
11 آزمايش تعيين رنگ مواد روشن نفتي به روش سيبولت  831-1-12 ASTM  D 156
12 آزمايش تعيين گرانروي سينماتيمك مواد نفتي 831-1-13 ASTM  D 445
13 تقطيرنفت خام وفرآورده ها به روش نقاط جوش حقيقي (TBP) 831-1-14 ASTM  D 2892
14 تقطير ميكرو( ژاپني ) 831-1-16 RIPI METHOD
15 تقطير براي روغن گيري از نفت خام با دستگاه AC860  831-1-17 ASTM  D 5236
16 آزمايش تعيين نقطه انجماد 831-1-18 ASTM  D 2386
17 تقطير نفت خام و فرآورده هاي نفتي با دستگاه AC 800  831-1-20 ASTM  D 2892
18 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني (آروماتيك ها ، الفين ها واشباع ها ) به روش ستوني  831-1-21 UOP 273
19 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني به روش ستوني 831-1-22 ASTM  D 1319
20 آزمايش اندازه گيري آب به روش كارل فيشر در مايعات  831-1-23 KARL FISCHER
21 تقطير جزء به جزء ميكرو (HMS 500) 831-1-24 RIPI METHOD
22 تقطير جزء به جزء ميكرو (HMS 300) 831-1-25 RIPI METHOD
23 آزمايش اندازه گيري انديس ضريب شكست نور 831-1-26 ASTM  D 1218
24 آزمايش تعيين مقدار خاكستر در نفت خام و فرآورده ها 831-1-27 ASTM  D 482
25 آزمايش تعيين مقدار آسفالتين در نفت خام و فرآورده ها 831-1-28 IP 143
26 آزمايش نعيين مقدار روغن در واكس 831-1-29 ASTM  D 721
27 آزمايش تعيين نقطه دود در نفت سفيد و سوخت جت  831-1-30 ASTM  D 1320
28 آزمايش تعيين دامنه جوش برش هاي روغن 831-1-31 ASTM  D 1160
29 آزمايش تعيين مقدارآب در نفت خام و فرآورده ها به روش تقطير  831-1-32 ASTM  D 95
30 آزمايش تعيين درصد كربن باقيمانده به روش كنرادسون  831-1-33 ASTM  D 189
31 آزمايش تعيين درصد گوگرد توسط اشعه X  831-1-34 ASTM  D 4294  D2622
32 آزمايش تعيين دامنه جوش فرآورده هاي ميان تقطير  831-1-35 ASTM  D 86 , IP 24
33 آزمايش تعيين نقطه اشتعال بسته 831-1-36 ASTM  D 93
34 آزمايش نقطه چكيدن واكس  831-1-37 IP 31
35 آزمايش تعيين نقطه اشتعال باز  831-1-38 ASTM  D 92
36 آزمايش پايداري در مقابل حرارت   831-1-39 ASTM  D 525
37 عمليات تصفيه روغن به روش استخراج با حلال  831-1-40 BP  237
38 آزمايش تعيين مقدار واكس درنفت خام  و باقي مانده ها 831-1-41 BP 237 , UOP 46
39 آزمايش تعيين مقدار نمك در نفت خام 831-1-42 ASTM  D 3230
40 آزمايش تعيين رنگ گازوئيل و روغن  831-1-44 ASTM  D 1500
41 آزمايش خوردگي قطعه باريك فلز مس 831-1-45 ASTM  D 130
42 آزمايش تعيين نقطه انيلين  831-1-46 ASTM  D 611
43 آزمايش تعيين درصد كربن باقيمانده به روش رمزباتم 831-1-47 ASTM  D 524
44 بازيابي حلال  831-1-48 RIPI METHOD
45 تقطير ناگهاني (EFV) 831-1-49 USA Patent 3399116
46 آزمايش تعيين مقدار مركاپتان در فرآورده هاي نفتي 831-1-51 ASTM  D 3227 , UOP 163
47 آزمايش تعيين عدد اسيدي 831-1-52 ASTM  D - 664
48 آزمايش اندازه گيري وزن مخصوص و دانسيته 831-1-55 ASTM  D 4052
49 آزمايش اندازه گيري وزن مخصوص و دانسيته  831-1-56 ASTM  D 4052
50 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهايC1 تا C5 831-1-57 ASTM  D 2427
51 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهاي C15 تا C6 831-1-58 UOP 690
52 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهاي C15 تا C6 831-1-59 UOP 690
53 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهاي C6 تا C25 831-1-60 GC Method
54 آزمايش تعيين درصد هيدروكربورهاي C6 تا C25 831-1-61 GC Method
55 آزمايش تعيين در صد انواع تركيبات آروماتيكي در فرآورده ها  831-1-62 UOP 77
56 آزمايش تعيين درصد خلوص تركيبات آروماتيكي  831-1-63  
57 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني C5 تا C12 به روش PIONA با تعداد اتم كربن هر گروه  831-1-64 ASTM  D 3257
58 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني C5 تا C12 831-1-65 ASTM  D 3257
59 آزمايش تعيين درصد گروه هاي هيدروكربني در روغن ها به روش NDM 831-1-66 ASTM  D 3238
60 آزمايش تعيين پايداري خواص روغن ترمز در سرماي زير صفر  831-1-73 RIPI METHOD
61 تفكيك مواد توسط دستگاه سانتريفوژ 831-1-74 RIPI METHOD
62 تفكيك مواد توسط دستگاه سانتريفوژ 831-1-75 RIPI METHOD
63 تقطير و تفكيك برشهاي روغن با دستگاه AC860  831-1-76 ASTM  D 5236
64 تقطير نفت خام وفرآورده هاي نفتي با دستگاه AC 800 831-1-77 ASTM  D 2892
65 آزمايش تعيين گرانروي در نمونه هاي تيره توسط ويسكومتر دو حبابي 831-1-78 ASTM  D 445
66 تقطير بوسيله دستگاه 50 ليتري Podbielniak 831-1-80 ASTM  D 2892
67 محاسبات و بررسي نتايج و ارائه گزارش نفت خام - نوع A 831-1-82 RIPI METHOD
68 محاسبات و بررسي نتايج و ارائه گزارش نفت خام - نوع B 831-1-83 RIPI METHOD
69 محاسبات و بررسي نتايج و ارائه گزارش نفت خام - نوع C 831-1-84 RIPI METHOD
70 محاسبات و بررسي نتايج و ارائه گزارش نفت خام - نوع D 831-1-85 RIPI METHOD
71 تهيه فرآورده ها از طريق مخلوط سازي در عمليات ارزيابي نفت خام 831-1-86 RIPI METHOD
72 تعيين خواص فيزيكي نفت خام به روش محاسباتي  831-1-87 RIPI METHOD
73 اندازه گيري ويسكوزيته كينماتيك در نمونه هاي تيره توسط ويسكومتر دوحبابي 831-1-88 ASTM D445
74 اندازه گيري ويسكوزيته كينماتيك توسط ويسكومتر يك حبابي 831-1-89 ASTM D445
75 اندازه گيري درصد گروه هاي هيدروكربني به روش ستون كروماتوگرافي  831-1-90 ASTM D1319
76 اندازه گيري نقطه ريزش توسط روش دستي  831-1-91 ASTM D97
77 اندازه گيري آب و رسوبات در نفت خام و محصولات نفتي  831-1-92 ASTM D96
78 اندازه گيري خاكستر در محصولات نفتي  831-1-93 ASTM D482
79 اندازه گيري باقيمانده كربني كن رادسون 831-1-94 ASTM D189
80 اندازه گيري آب به روش تقطير آزئوتروپيك 831-1-95 ASTM D95
81 آزمايش تقطير TBP به روش دستي جهت 8 ليتر نمونه نفت خام و كاندنسيت  831-1-96 ASTM D2892
82 اندازه گيري باقيمانده كربني رمزباتوم با نمونه %10 باقيمانده  831-1-97 ASTM D524
83 اندازه گيري دانسيته در مايعات 831-1-98 ASTM D4052
84 اندازه گيري ضريب شكست 831-1-99 ASTM D1218
85 اندازه گيري فشار بخار (RVP) 831-1-100 ASTM D323
86 اندازه گيري صمغ در محصولات نفتي  831-1-101 ASTM D381
87 اندازه گيري درصد گروه هاي هيدروكربني آروماتيك و اولفين 831-1-102 UOP 273
88 اندازه گيري مواد آسفالتيني در نفت خام  831-1-103 IP 143
89 اندازه گيري نقطه انجماد توسط دستگاه اتوماتيك  831-1-104 ASTM D2386
90 ارزيابي كامل نفت خام بصورت نوع C 831-1-105 ASTM D2892
91 تقطير اتمسفريك نفت خام جهت آبگيري 831-1-106  
92 تعيين مشخصات عمومي و محدوده تقطير نفت خام مطابق نوع B 831-1-107  
93 تعيين مشخصات عمومي (General Data) ارزيابي نوع A 831-1-108  
94 آزمايش تعيين وزن مخصوص مواد قيري  831-1-109 ASTM  D 3289
95 آزمايش تعيين  نقطه نرمي قير 831-1-110 ASTM  D 36
96 آزمايش درجه نفوذ پذيري مواد قيري  831-1-111 ASTM  D 5
97 آزمايش نقطه شكست قير  831-1-112 IP    80
98 آزمايش تعيين نقطه اشتعال به روش باز   831-1-113 ASTM  D 92
99 آزمايش ميزان كشش مواد قير  831-1-114 ASTM  D 113
100 آزمايش  تعيين گرانروي سينماتيك قير  831-1-115 ASTM  2170
101 آزمايش تعيين گرانروي مطلق قير  831-1-116 ASTM  D 2171
102 آزمايش تعيين افت وزني در اثر حرارت  831-1-117 ASTM  D 6
103 آزمايش تعيين حلاليت مواد قيري در تري كلرو اتيلن  831-1-118 ASTM  D 2042
104 آزمايش تعيين ميزان مواد نامحلول در نرمال هپتان  831-1-119 ASTM  D 3279
105 آزمايش تعيين لكه  831-1-120 AASMTO  T-102
106 آزمايش تعيين نقطه ريزش در درزبندهاي بتن  831-1-121 ASTM  D 1191
107 آزمايش تعيين درجه نفوذ پذيري به وسيله دوك  831-1-122 ASTM  D 217
108 آزمايش ميزان روندگي در درزبندهاي بتن  831-1-123 ASTM  D 1191
109 آزمايش تعيين ميزان مواد پركننده  831-1-124 BS  4147
110 آزمايش تعيين ميزان خاكستر  831-1-125 ASTM  D 3174
111 آزمايش تعيين ميزان مواد معدني   831-1-126 ASTM  D 2415
112 آزمايش درجه حرارت بالا (تعيين مقاومت پوشش لوله ها در مقابل افزايش دما ) 831-1-127 AWWA  C 203
113 آزمايش درجه حرارت پايين (تعيين مقاومت پوشش لوله ها در مقابل كاهش دما ) 831-1-128 AWWA  C 203
114 آزمايش ميزان شره پوشش لوله   831-1-129 BS  4147
115 آزمايش ضربه پوشش لوله  831-1-130 BS  4147
116 آزمايش ميزان ورآمدن پوشش لوله - اوليه  831-1-131 BS  4147
117 آزمايش ميزان ورآمدن پوشش لوله - تاخيري  831-1-132 BS  4147
118 آزمايش خمش پوشش لوله   831-1-133 BS  4147
119 آزمايش تعيين باقيمانده كربن  831-1-134 ASTM  D 189
120 آزمايش تعيين مقدار كربن تثبيت شده (Fixed Carbon) 831-1-135 ASTM  D 3172
121 آزمايش تعيين ميزان رطوبت ذغال سنگ و كك  831-1-136 ASTM  D 3173
122 آزمايش تعيين ميزان مواد فرار  831-1-137 BS  4147
123 آزمايش تعيين ميزان مواد فرار ذغال سنگ و كك  831-1-138 ASTM  D 3175
124 آزمايش زمان خشك شدن  831-1-139 BS  3900
125 آزمايش ميزان مواد نامحلول در كينولين  831-1-140 ASTM  D 2318
126 آزمايش خمش  831-1-141 ASTM  D 522
127 آزمايش استخراج قيراز بتن آسفالتي  831-1-142 ASTM  D 2172
128 آزمايش تقطير قيرهاي محلول  831-1-143 ASTM  D 402
129 آزمايش هوادهي  831-1-144 RIPI METHOD
130 آزمايش ميزان آب مواد قيري  831-1-145 ASTM  D 95
131 آزمايش ته نشيني امولسيون  831-1-146 ASTM  D 244
132 آزمايش پايداري امولسيون در اختلاط با سيمان  831-1-147 ASTM  D 244
133 آزمايش الك امولسيون  831-1-148 ASTM  D 244
134 آزمايش تعيين پايداري امولسيون در انبار داري  831-1-149 ASTM  D 244
135 آزمايش تعيين PH   831-1-150 ASTM  D 244
136 آزمايش تعيين درصد باقي مانده حاصل از تقطير امولسيون  831-1-151 ASTM  D 244
137 آزمايش تعيين درصد باقيمانده حاصل ازتبخيرآب امولسيون  831-1-152 ASTM  D 244
138 آزمايش تعيين گرانروي سيبولت  831-1-153 ASTM  D 88
139 آزمايش چسبندگي درزبندها  831-1-154 ASTM  D 1191
140 آزمايش تعيين وزن مخصوص واقعي سنگدانه هاي معدني  831-1-155 ASTM  C 128
141 ساخت بريكت آسفالتي  831-1-156 ASTM  D 1559
142 آزمايش دانه بندي  831-1-157 ASTM  C 136
143 آزمايش كشش سطحي  831-1-158  
144 آزمايش بازيابي قيراز مخلوط آسفالتي  831-1-159 ASTM  D 1856
145 آزمايش اندازه گيري تاب فشاري مارشال   831-1-160 ASTM  D 1559
146 آزمايش چسبندگي قير به مصالح سنگي  831-1-161 AASHTO  T 182
147 آزمايش آناليز شيميايي قير  831-1-162 ASTM  D 4124
148 آزمايش مقاومت پوشش لوله در مقابل نفوذ ريشه  831-1-163 DIN  4038
149 قابليت پوشش دهندگي امولسيون به سنگدانه هاي معدني و مقاومت آن در مقابل آب 831-1-164 ASTM  D 244
150 آزمايش اندازه گيري PH‌ امولسيونها  831-1-165 ASTM  D 244
151 آزمايش قابليت اختلاط امولسيونها با آب  831-1-166 ASTM  D 244
152 آزمايش بررسي خواص رئولوژيكي مواد قيري 831-1-167 ASTM D 4402
153 آزمايش تعيين ميزان واكس قير ها 831-1-168 DIN 52015
154 آزمايش قابليت شكست امولسيون 831-1-169 ASTM D 244
155 آزمايش خمش پوشش لوله 831-1-170 BS 4147
156 آزمايش قابليت پوشش دهندگي امولسيون 831-1-171 ASTM D 244
157 آزمايش تعيين ضخامت نوار پوششي لوله ها  831-1-172 AWWA C 203
158 آزمايش تعيين مقاومت ماستيك در مقابل اسيدها و باز 831-1-173 AWWA C 203
159 آزمايش تعيين خم پذيري نوار پوششي لوله ها  831-1-174 AWWA C 203
160 آزمايش تعيين افت وزني نوار پوششي لوله ها  831-1-175 AWWA C 203
161 آزمايش تعيين وزن نوار پوششي لوله ها  831-1-176 AWWA C 203
162 برش و آماده سازي نوار پوششي لوله ها 831-1-177 AWWA C 203
163 برش و آماده سازي نمونه هاي عايق رطوبتي پيش ساخته بان  831-1-178 ISIRI 3870, 3882,3863
164 فرسايش عايق رطوبتي در برابر حرارت در مجاورت هوا  831-1-179  
165 اندازه گيري ابعاد جرم واحد سطح عايق رطوبتي پيش ساخته  831-1-180 ISIRI 3878
166 ميزان جذب آب از طريق سطح عايق رطوبتي پيش ساخته  831-1-181 ISIRI 3879
167 ميزان انعطاف پذيري عايق رطوبتي پيش ساخته در سرما 831-1-182 ISIRI 3881
168 تعيين ثبات عايق هاي رطوبتي پيش ساخته در برابر گرما  831-1-183 ISIRI 3862‌
169 سري آزمايشات كاربردي پوشش لوله (انامل ) 831-1-184 BS 4147
170 مشاوره (ماموريت )توسط رئيس واحد 831-3-1 ----
171 مشاوره (ماموريت )توسط پژوهنده ارشد 831-3-2 ----
172 مشاوره (ماموريت )توسط كارشناس ارشد 831-3-3 ----

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت