ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
Reload Captcha

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 تعيين مقدار رنگدانه موجود در رنگ به روش فيلتراسيون 100-1-01 ASTM  D16
2 تعيين زمان خشك شدن سطحي رنگ  100-1-02 ASTM  D564
3 تعيين مقاومت رنگ در برابر حلالهاي نفتي  100-1-03 ASTM  D913
4 تعيين درصد رزين موجود در نمونه رنگ  100-1-04 ASTM  D868
5 تعيين درصد آب موجود در نمونه رنگ  100-1-05 ASTM  D4017
6 تعيين درصد وزني مواد فرار در رنگ  100-1-06 ASTM  2697
7 اندازه گيري دانسيته رنگ 100-1-07 ASTM D 513
8 تعيين مقاومت نمونه رنگ در برابر آب سرد 100-1-08 ASTM  D16
9 تعيين افت وزني قير در مقابل حرارت 100-1-09 ASTM  D6
10 اندازه گيري درصد حلاليت قير در تتراكلريد كربن 100-1-10 ASTM  D2042
11 تعيين درصد خلوص دي سديم اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد 100-1-11 ASTM  D3113
12 اندازه گيري روي در نمونه جامد با استفاده از روش تيتراسيون 100-1-12 DIN  38406-21
13 اندازه گيري پتاسيم برميد 100-1-13 BSI 3307
14 تعيين درصد خلوص نيتريت , سديم 100-1-14 BSI 4401
15 تعيين درصد خلوص اسكوربيك اسيد  100-1-15 ISO 6557
16 تعيين نقطه ذوب از نمونه هاي مختلف جامد 100-1-16 ASTM E 324
17 تعيين درصد خلوص كربنات كلسيم  100-1-17 ASTM D4373
18 تعيين درصد خلوص آمونيم كلريد (نشادار) NH4Cl 100-1-18 ASTM  D2076
19 اندازه گيري KI در نمونه جامد 100-1-19 BS 5551
20 اندازه گيري درصد آلومينيم در نمونه Al2O3 100-1-20 ASTM D 857
21 اندازه گيري خلوص نيترات سديم  100-1-21 BS 4401
22 اندازه گيري هيدرازين , به روش حجمي (تيتراسيون مستقيم با يد) 100-1-22 ASTM D 1385
23 اندازه گيري كلر فعال در نمونه جامد 100-1-23 ASTM D2022
24 اندازه گيري درصد خلوص سلنيوم , سولفيد در نمونه جامد 100-1-24 ASTM D4658
25 اندازه گيري درصد خلوص هيدروكسيد كلسيم در نمونه سنگ آهك  100-1-25 ASTM C169
26 تعيين درصد رطوبت جامد (از طريق تغيير وزن) 100-1-26 ASTM D4959
27 اندازه گيري درصد خلوص سولفات مس 5 آبه  100-1-27 ASTM D516
28 اندازه گيري درصد خلوص بنزوئيك اسيد 100-1-28   2002(British Pharamacopoeia(bp 
29 اندازه گيري مقدار I2 آزاد شده  100-1-29 USP 25
30 اندازه گيري درصد خلوص ويتامين   Biotin) H2) 100-1-30   2002(British Pharamacopoeia(bp 
31 اندازه گيري خلوص اسيد بوريك  100-1-31   2002(British Pharamacopoeia(bp 
32 اندازه گيري سولفور (سولفيد) به روش تيتراسيون در نمونه آب  100-1-32 USP 25
33 تعيين دانسيته مايعات با استفاده از پيكنومتر  100-1-33 ASTM D891
34 تعيين درصد خلوص آلومينيوم , كلرايد , هگزاهيدرات با استفاده از روش تيتراسيون كمپلكسومتري 100-1-34 ASTM  E738
35 اندازه گيري  پارامترهاي TDS,TSS,TS در نمونه آب  100-1-35 st .Method 2540C
36 اندازه گيري آهن توسط تيتراسيون با محلول با سريم (IV) 100-1-36 ASTM D1068
37 تعيين مقدار كلرات در نمونه مايي 100-1-37 USP 25
38 اندازه گيري كلرايد در نمونه آبي با روش تيتراسيون به طريقه ولهارد  100-1-38 BSI 4401-6
39 اندازه گيري كربنات و بي كربنات در نمونه آبي 100-1-39 ASTM E359
40 اندازه گيري سولفيت در نمونه آبي 100-1-40 BS EN 1988
41 اندازه گيري قليائيت كل در آب 100-1-41 st . Method 3220
42 اندازه گيري سختي كل در آب (تيتراسيون EDTA) 100-1-42 st . Method 2340C
43 اندازه گيري كلسيم و منيزيم در نمونه آب با استفاده از روش تيتراسيون  100-1-43 ASTM D511
44 اندازه گيري اكسيژن محلول در آب (T.O.C) 100-1-44 ASTM D888
45 اندازه گيري يد تيوسولفات در نمونه مائي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني  100-1-45 ASTM  D4327  S-70
46 اندازه گيري كلر , برم , سولفات در نمونه مايي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني  100-1-46 ASTM D4327  S-69
47 اندازه گيري مقدار سولفات , نيترات و كلرايد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-47 ASTM D5085  S-65
48 اندازه گيري فلوئور , كلر , فسفات , سولفات در نمونه اسيدبوريك توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-48 BS 5688   S-53
49 آزمايش اندازه گيري مقدار سولفات و فسفات در محلولهاي شوينده با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-49 BS   2690  S-23
50 اندازه گيري مقدار سولفات , فسفات و نيترات در نمونه كود مايع با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-50 ASTM  D4327   S-49
51 اندازه گيري نيترات , سولفات , كلرايد و استات در نمونه مايي با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-51 ASTM  D4327   S-27
52 اندازه گيري مقدار سولفات , نيترات و فلورايد در نمونه آب باران با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-52    ASTM D4327  S-52
53 اندازه گيري كلر , برم , فلوئور , سولفات در نمونه نمك دريا توسط كروماتوگرافي يوني 100-1-53  A STM D4327  S-62
54 اندازه گيري فسفات , سولفات , كلرايد در نمونه شير توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-54 BS  1741  S-44
55 اندازه گيري كلرايد , نيترات  , سولفات در متانول توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-55 طبق كاتالوگ دستگاه IC,Metrohm 761   S-50
56 اندازه گيري كلريد , فلوئوريد , برميد در مخلوط HF,HCl و HBr توسط كروماتوگرافي يوني 100-1-56 ASTM  D4327
57 اندازه گيري كلريد , سولفات در نمونه اسيد نيتريك توسط كروماتوگرافي يوني 100-1-57 ASTM  D4327   S-21
58 اندازه گيري فلوئور در نمونه قرص هاي دارويي با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-58 ASTM  D4327   S-10
59 اندازه گيري كلرايد , نيترات , نيتريت و سولفات در نمونه مايع با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-59 ASTM  D4327   S-20
60 اندازه گيري كلريد , برميد , سولفات در نمونه آب دريا توسط كروماتوگرافي يوني 100-1-60    ASTM D4327 S-17
61 اندازه گيري كلر , نيترات , فسفات در نمونه نوشيدني هاي گازدار با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-61 ASTM D4327 S-16
62 اندازه گيري سولفات در نمونه مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-62    ASTM D4327 S-5
63 اندازه گيري نيترات در نمونه مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني  100-1-63 ASTM D992   S-5
64 اندازه گيري ميزان فلوئور در نمونه آبي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني  100-1-64    ASTM D4327 S-5
65 اندازه گيري كلرايد در نمونه آبي توسط دستگاه كروماتوگرافي  100-1-65 st . Method 4-2   S-5
66 اندازه گيري فسفات در نمونه آبي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-66    ASTM D4327 S-5
67 اندازه گيري كلر , فلوئور , نيتريت , نيترات و سولفات در نمونه مواد محلول در خاك توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-67  ASTM D4327 S-9
68 اندازه گيري نيترات , فسفات و سولفات در هيدروژن پراكسايد بدون تجزيه شدن بوسيله دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-68 ASTM  D6363  S-4
69 اندازه گيري فلورايد , كلرايد , نيترات , سولفات و برمايد در نمونه مايع با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-69 ASTM D4327  S-8
70 اندازه گيري فلورايد, كلرايد , نيتريت , نيترات , فسفات و سولفات در نمونه مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-70    ASTM D4327 S-5
71 اندازه گيري كلر , نيترات , فسفات , سولفات در نمونه مائي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-71 ASTM D4327 S-7
72 اندازه گيري برميد در نمونه آبي توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-72 ISO  10304  PT-1   S-8
73 اندازه گيري كلرايد , سولفات ويدايد در محلول منگنز برميد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-73 ASTM D4327 S-4
74 اندازه گيري فلورايد , كلرايد , نيترات و سولفات در نمونه مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-74 ASTM D4327 S-3
75 اندازه گيري نيتريت در نمونه مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي يوني 100-1-75 ASTM D992   S-5
76 اندازه گيري جيوه در محلول آبي با تكنيك بخار سرد در حد تشخيص PPb اتمي توسط دستگاه جذب اتمي و سيستم MHS 100-1-76 ASTM 3223
77 اندازه گيري عناصر در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي تكنيك( MHS (Ad-Sb-Bi-Te-Sn-Se 100-1-77 ASTM D3223
78 اندازه گيري عناصر در نمونه هاي آبي به روش جذب اتمي با تكنيك استيلن( N2O (Ba-Al-Be-B-Mo-V 100-1-78 ASTM D4004
79 اندازه گيري عناصر مورد نياز در نمونه هاي محلول آبي به روش جذب اتمي با تكنيك هوا-استيلن (Pb-Cd-Cu-Cr-Co-Ni-Mn-Mg-Zn-Ag-Fe) 100-1-79 DIN  38406
80 اندازه گيري يك نمونه با استفاده از جذب در طول موج مشخص و روش كاليبراسيون توسط دستگاه uv-vis 100-1-80 ASTM  G53
81 تعيين طيف و اندازه گيري مواد مختلف اعم از دارويي و غيره كه در ناحيه مرئي و ماورا بنفش جذب دارند توسط دستگاه uv-vis 100-1-81 ASTM  G53
82 اسكن  يك نمونه در ناحيه مرئي و ماورا بنفش جهت تشخيص طول موج جذب 100-1-82 ASTM  F1349
83 اندازه گيري مقدار عناصر ليتيم , سديم , ويتاسيم , در نمونه مايع بوسيله دستگاه نشر شعله اي  100-1-83 ASTM  D5086
84 اندازه گيري ميزان آب در نمونه نفتي و فرآورده هاي آن توسط دستگاه كارل فيشر 100-1-84 ASTM  D4377
85 تعيين طيف مواد مايع بوسيله سل مخصوص مايع توسط دستگاه FT-IR 100-1-85 ASTM  E1421
86 تعيين طيف مواد جامد با استفاده از روش تهيه قرص توسط دستگاه FT-IR 100-1-86 ASTM  E1421
87 تعيين طيف مواد گازي بوسيله سل مخصوص توسط دستگاه FT- 100-1-87 ASTM  E1982
88 اندازه گيري كلسيم و منيزيم در نمونه آبي بوسيله دستگاه تيتروپروسسور 100-1-88 طبق كاتالوگ دستگاهpllied Research APP Ca Mg Tap.mth(
89 اندازه گيري بازكل بوسيله دستگاه تيتروپرسسور 100-1-89 ASTM  D4739 (Apllied Research APP Ca Mg TBN.mth
90 اندازه گيري اسيد كل بوسيله دستگاه تيتروپروسسور 100-1-90 ASTM  D4739 (Apllied Research APP Ca Mg TAN.mth
91 اندازه گيري pH در محلول آبي توسط دستگاه pH متر ديجيتالي 100-1-91 ASTM D664
92 اندازه گيري ميزان خلوص نمونه گازي با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي  100-1-92 ASTM D1945
93 اندازه گيري درصد خلوص مايعات با نقطه جوش تا محدوده 300 درجه سانتي گراد توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي 100-1-93 ASTM  D2908
94 خدمات مشاوره اي پژوهنده يك 100-1-01  
95 خدمات مشاوره اي پژوهنده دو 100-1-02  
96 اندازه گيري  100-1-94 IP 71
97 اندازه گيري عدد بازي كل (TBN) در نمونه هاي روغن موتور 100-1-95 ASTM D2896
98 اندازه گيري نقطه اشتعال به روش باز روغن موتور، دنده، هيدروليك، روغن صنعتي، مازوت و قير 100-1-96 ASTM D-92
99 اندازه گيري ضريب ويسكوزيته (گرانروي) 100-1-97 IP 71
100 اندازه گيري درصد خاكستر تركيبات نفتي  100-1-98 ASTM D482
101 اندازه گيري درصد خاكستر نمونه هاي قيرهاي طبيعي  100-1-99 ASTM D3174
102 اندازه گيري درصد حلاليت قير در حلال CS2 (كربن بي سولفيد) 100-1-100 ASTM D4
103 اندازه گيري حلاليت قير در حلال تري كلرو اتيلن 100-1-101 ASTM D2042
104 اندازه گيري ويسكوزيته كينماتيك روغن در دماي 40 و 100 درجه (دماي مشخص) 100-1-102 ASTM D445
105 آزمايش تقطير اتمسفري مواد هيدروكربني سبك 100-1-103 ASTM D86
106 اندازه گيري نقطه ريزش تركيبات نفتي  100-1-104 ASTM D97
107 اندازه گيري نقطه اشتعال تركيبات نفتي به روش بسته 100-1-105 ASTM D93
108 اندازه گيري نقطه نرمي 100-1-106 ASTM D36
109 اندازه گيري درجه نفوذ قير 100-1-107 ASTM D5

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت