ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
Reload Captcha

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايش اندازه گيري رنيم به روش اسپكتروفتومتري دركاتاليستهاي رفورمينگ  811-1-02 AKZO KTM 88-10020
2 آزمايش اندازه گيري رطوبت در كربن فعال  811-1-03 ASTM D 2867
3 آزمايش تعيين افت حرارتي كاتاليستها در 900 درجه سانتيگراد 811-1-04 UOP 275
4 آزمايش تعيين مقدار كلي خاكستر در كربن فعال  811-1-05 ASTM D 2866
5 آزمايش تعيين متيلن بلو در كربن فعال  811-1-06 Enc. Ind. Chem. Anl. Vol8 
6 آزمايش تعيين عدد يدي  811-1-07 Enc. Ind. Chem. Anl. Vol8 
7 آزمايش اندازه گيري توزيع تخلخل در كاتاليستها با تزريق جيوه  811-1-09 ASTM D 4284
8 آزمايش سايش و فرسايش كاتاليستها  811-1-10 ASTM D 4058
9 توزيع دانه بندي كاتاليستها با الك كردن  811-1-11 بر طبق كاتالوگ دستگاه
10 آزمايش تعيين مقاومت توده اي كاتاليستها در مقابل فشار  811-1-12 بر طبق كاتالوگ دستگاه
11 آزمايش تعيين دانسيته ظاهري كاتاليستها  811-1-13 ASTM D 4512
12 آزمايش تعيين دانسيته واقعي كاتاليستها  811-1-15 ASTM D 4892
13 آناليز تعيين عناصر در كاتاليست فرآيند اسيد سولفوريك  811-1-16 Apl. Ind. Catal Vol2
14 آزمايش اندازه گيري  پلاتين در كاتاليستهاي پلاتين - رنيوم  811-1-17 AKZO KTM 88-10016
15 آزمايش اندازه گيري درصديك عنصردرسه نمونه كاتاليست حل شده بصورت دوتايي بادستگاه جذب اتمي مدل 2380 811-1-19 بر طبق كاتالوگ دستگاه
16 آزمايش اندازه گيري درصديك عنصردرچهارنمونه كاتاليست حل شده به صورت دوتايي (بادستگاه جذب اتمي مدل 2380) 811-1-20 بر طبق كاتالوگ دستگاه
17 آزمايش اندازه گيري درصديك عنصر دريك نمونه كاتاليست حل شده به صورت دوتايي با دستگاه جذب اتمي 2380 811-1-21 بر طبق كاتالوگ دستگاه
18 آزمايش تعيين درصد يك عنصر درنمونه كاتاليست حل شده با دستگاه جذب اتمي مدل 2380   811-1-22 بر طبق كاتالوگ دستگاه
19 ذوب و حل كردن نمونه هاي كاتاليست با استفاده از كمك ذوب ها به صورت دوتايي  811-1-23  
20 آزمايش اندازه گيري درصدسولفوردرنمونه هاي كاتاليست اكسيدروي 811-1-24 BASF Co. METHOD
21 آزمايش تعيين فعاليت كاتاليست با روش نمونه گيري 3 ، 6 و12 ساعته در راكتور 60 ميلي ليتري  811-1-25 TOPSOE Co. METHOD
22 آزمايش تعيين درصد H2S  در كپسول محتوي   (N2 + H2S ) 811-1-26 BASF Co. METHOD
23 آزمايش تعيين درصد اجزا  C1 تا+ O2,N2 , H2,CO2,CO, C6  درنمونه هاي گازي با دستگاه GC HP5890 811-1-27 بر طبق كاتالوگ دستگاه
24 آزمايش تعيين درصد  C1تا + N2,H2,CO2 , CO, C6 درنمونه هاي گازي با دستگاه   GC PU460 811-1-28 بر طبق كاتالوگ دستگاه
25 آزمايش راكتوري كاتاليستهاي  Steam Reforming  811-1-30 BASF Co. METHOD
26 آزمايش اندازه گيري سطح ( تك نقطه اي ) به روش ديناميك  با دستگاه  Quantasorb  811-1-31 ASTM D 4567
27 آزمايش اندازه گيري حجم كل منافذ به روش ديناميك با دستگاه   Quantasorb  811-1-32 Quantachrome  METHOD
28 آزمايش اندازه گيري سطح ( سه  نقطه اي ) به روش ديناميك  با دستگاه  Quantasorb  11 -1-33 ASTM D 4567
29 آزمايش اندازه گيري توزيع حجم منافذ ( ده نقطه اي ) به روش ديناميك با دستگاه   Quantasorb  811-1-34 ASTM D 4567
30 آزمايش راكتوري واحد   U800) Hydrocracking) 811-1-35 BASF Co. METHOD
31 آزمايش راكتوري گوگرد زدائي با جاذب اكسيد روي (ZnO) تادماي 150 درجه سانتيگراد  811-1-36 BASF Co. METHOD
32 آزمايش راكتوري گوگرد زدائي با جاذب اكسيد روي (ZnO) تادماي 250 درجه سانتيگراد  811-1-37 BASF Co. METHOD
33 آزمايش راكتوري گوگرد زدائي با جاذب اكسيد روي (ZnO) تادماي 350 درجه سانتيگراد  811-1-38 BASF Co. METHOD
34 تست راكتوري هيدرودي سولفوريزاسيون (HDS) 811-1-39 BASF Co. METHOD
35 اندازه گيري جذب رطوبت در رطوبت نسبي 10% و 60% 811-1-40 BASF Co. METHOD
36 آزمايش راكتوري كاتاليستهاي High Temperature Shift (واحد100) 811-1-41 BASF Co. METHOD
37 آزمايش راكتوري كاتاليستهاي Low Temperature Shift (واحد 200) 811-1-42 BASF Co. METHOD
38 آزمايش تعيين درصد H2S در محلولهاي KOH 811-1-43 BASF Co. METHOD
39 آزمايش اندازه گيري درصد SiO2 811-1-44 ASTM D 501
40 آزمايش راكتوري بررسي عملكرد كاتاليستهاي تبديل پروپيلن به آكريلونيتريل 811-1-45 RIPI METHOD
41 آزمايش راكتوري كاتاليستهاي سنتز متانول  811-1-46 RIPI METHOD
42 آزمايش تعيين افت حرارتي كاتاليستها در 1000 درجه سانتيگرا د 811-1-47 KTM 87-10010
43 آزمايش تعيين درصد يك عنصر در چهار نمونه محلول بادستگاه جذب اتمي 811-1-48 بر طبق كاتالوگ دستگاه
44 آزمايش راكتوري كاتاليستها فرآيند تبديل كاتاليستي  811-1-49 RIPI METHOD
45 خشك كردن كاتاليست به كمك كوره استوانه اي 12 كيلو گرمي  811-1-50 RIPI METHOD
46 آزمايش اندازه گيري حجم كل منافذ به روش جذب آب  811-1-51 ASTM C 20-80a
47 آزمايش اندازه گيري سطح و توزيع اندازه منافذ همراه با ايزوترم كامل جذب و دفع  811-1-52 بر طبق كاتالوگ دستگاه
48 خشك كردن 500 ميلي ليتر نمونه توسط خشك كن پاششي  11 -1-53 بر طبق كاتالوگ دستگاه
49 آزمايش ميكرو راكتوري كاتاليست هاي تبديل به كمك بخار آب (Steam Reforming) 11 -1-54  
50 آزمايش احياء برنامه ريزي شده دمايي كاتاليست TPR 811-1-55 طبق كاتالوگ دستگاه 
51 آزمايش احياء برنامه ريزي شده دمايي كاتاليست TPD 811-1-56 طبق كاتالوگ دستگاه 
52 آزمايش  Light-off جهت ارزيابي فعاليت مبدلهاي كاتاليستي اتومبيل  811-1-57 مرسوم ( استخراجي از مقالات )
53 استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف 811-1-58 PU4600 - Unicam
54 غربال كردن 5 كيلو گرم نمونه به وسيله غربال نيمه صنعتي 811-1-59  
55 اسياب كردن 5 كيلوگرم نمونه به وسيله اسياب قكي 811-1-60  
56 بدست آوردن 3 تصوير توپوگرافي سطح بكمك دستگاه AFM در محيط هوا 811-1-61 طبق كاتالوگ دستگاه 
57 بدست آوردن 3 تصوير توپوگرافي سطح بكمك دستگاه AFM در محيط مايع 811-1-62 طبق كاتالوگ دستگاه 
58 آزمايش راكتوري كاتاليست هاي گوگرد زدايي مراكس 811-1-64 طبق روش تدوين شده پژوهشگاه
59 آزمايش جداسازي مواد مختلف توسط سانتريفوژ 811-1-65 طبق كاتالوگ دستگاه
60 اندازه گيري غلظت مواد با استفاده از روش اسپكترومتري 811-1-66 طبق كاتالوگ دستگاه
61 بدست آوردن  تصاوير ساده توپوگرافي  بدون آماده سازي اوليه بكمك دستگاه AFM  811-1-67 طبق كاتالوگ دستگاه 
62 آزمايش راكتوري واكنش هيدروژناسيون و شكست مولكولي در سيستم ناپيوسته 811-1-68 RIPI 811-1-68

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت