خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايش اندازه گيري ازت آمونياكي و نيترات  430-1-02 AOAC 2.068
2 آزمايش اندازةگيري  N نيترات به روش Devarda ( روش 230 ) 430-1-03 STD-M VOL3
3 آزمايش اندازةگيري ازت كل  30 -1-04 STD-M VOL3
4 آزمايش اندازةگيري P2O5 ( بطريقه رسوب گيري ) 30 -1-05 AOAC 2.026
5 آزمايش اندازه گيري Fe2O3 يا Fe به روش اسپكتروفتومتري 30 -1-06 VOGEL
6 آزمايش اندازه گيري  CaO يا ++ Ca به روش گراويمتري 430-1-07  
7 آزمايش اندازه گيري + Na يا  Na2 و + K  يا K2O در نمونةهاي جامد (A.A.S) 430-1-08 PERKIN ELMER
8 آزمايش اندازه گيري Zn , ZnO  در نمونه جامد  430-1-09 STD-M VOL2
9 آزمايش اندازه گيري ZnO يا Zn  درنمونه مايع  430-1-10 STD-M VOL2
10 آزمايش اندازه گيري  ++ CU در نمونه هاي جامد 30 -1-11 STD-M VOL2
11 آزمايش اندازه گيري ++‌CU در نمونه هاي مايع  30 -1-12 STD-M VOL2
12 آزمايش اندازه گيري  MgO  يا  ++ Mg در نمونه هاي جامد 30 -1-13 STD-M VOL2
13 آزمايش اندازه گيري MgO يا  ++Mg در نمونه هاي مايع به روش A.A.S 430-1-14 STD-M VOL2
14 آزمايش اندازه گيري + Na يا  Na2 و + K  يا K2O در نمونةهاي جامد (A.A.S) 30 -1-15 PERKIN ELMER
15 آزمايش اندازه گيري + Na يا  Na2 و + K  يا K2O در نمونةهاي مايع  (A.A.S) 430-1-16 PERKIN ELMER
16 آزمايش اندازه گيري  CaO يا ++ Ca به روش گراويمتري 430-1-17  
17 آزمايش اندازه گيري Cl (كلرور)‌ 430-1-18 VOGEL
18 آزمايش اندازه گيري رطوبت يا درصد آب در نمونه هاي كود آلي ومعدني  430-1-19 STD-M VOL3
19 آزمايش اندازه گيري مواد زايد كودهاي آلي روش 20-1 - 430 انحلال باقي  430-1-21 بر طبق كاتالوگ دستگاه
20 آزمايش اندازه گيري  PH نمونه محلول % 1  30 -1-22 بر طبق كاتالوگ دستگاه
21 آزمايش اندازه گيري  EC  محلول نمونه ها % 1  30 -1-23 بر طبق كاتالوگ دستگاه
22 آزمايش اندازه گيري MN در نمونه هاي محلول  30 -1-27 STD-M VOL2
23 آزمايش اندازه گيري MN در نمونه هاي جامد 430-1-28 STD-M VOL2
24 آزمايش اندازه گيري كلسيم موجود در نمونه هاي جامد 30 -1-29 STD-M VOL2
25 آزمايش اندازه گيري كلسيم در نمونه هاي مايع  430-1-30 STD-M VOL2
26 آزمايش اندازه گيري سيليس 430-1-33 VOGEL
27 آسيا نمودن مواد  430-1-34 بر طبق كاتالوگ دستگاه
28 دانه بندي مواد  430-1-35 بر طبق كاتالوگ دستگاه
29 آزمايش اندازه گيري بيوره گريد كشاورزي  430-1-37 AOAC960.04
30 آزمايش اندازه گيري MN در نمونه هاي جامد 430-1-52 STD-M VOL2
31 آزمايش اندازة گيري + Na يا  Na2 و + K  يا K2O در نمونةهاي مايع  (A.A.S) 430-1-59 PERKIN ELMER
32 آزمايش اندازه گيري  ++ CU در نمونه هاي جامد 430-1-61 STD-M VOL2
33 آزمايش اندازه گيري ++‌CU در نمونه هاي مايع  430-1-65 STD-M VOL2
34 آزمايش اندازه گيري P2O5 ( بطريقه رسوب گيري ) 430-1-69 AOAC 2.026
35 آزمايش اندازه گيري كلسيم در نمونه هاي مايع  430-1-73 STD-M VOL2
36 آزمايش اندازه گيري كلسيم موجود در نمونه هاي جامد 430-1-77 STD-M VOL2
37 آزمايش اندازه گيري Fe2O3 يا Fe به روش اسپكتروفتومتري 430-1-81 VOGEL
38 آزمايش اندازه گيري  MgO  يا  ++ Mg در نمونه هاي جامد 430-1-86 STD-M VOL2
39 آزمايش اندازه گيري MgO يا  ++Mg در نمونه هاي مايع به روش A.A.S 430-1-90 STD-M VOL2
40 آزمايش اندازه گيري Zn , ZnO  در نمونه جامد  430-1-94 STD-M VOL2
41 آزمايش اندازه گيري ZnO يا Zn  درنمونه مايع  430-1-98 STD-M VOL2
42 آزمايش تعيين نقطه ذوب  430-1-99 مطابق با كاتالوگ
43 انجام واكنش با راكتور parr - 4842 430-1-100  
44 آزمايش اندازه گيري سولفات به روش گراويمتري 30 -1-102 STD-M VOL2
45 آزمايش اندازه گيري سولفات به روش گراويمتري 30 -1-103 STD-M VOL2
46 جداسازي محلولهاي كلوئيدي بوسيله دستگاه سانتريفوژ 30 -1-104  
47 استفاده از هبتر 430-1-105  
48 استفاده از سيركولاتور 430-1-106  
49 استفاده از ترازوي 11 كيلويي 430-1-107  
50 استفاده از فيلتر پرس 430-1-108  
51 تعيين دانه بندي و قطر ذرات  430-1-109  
52 آزمايش اندازه گيري قدرت كشندگي سموم خانگي با ميكروسرنج  430-1-110  
53 آزمايش اندازه گيري قدرت كشندگي سموم خانگي با دستگاه چمبرتست 430-1-111  
54 آزمايش اندازه گيري قدرت كشندگي سموم خانگي در محفظه  430-1-112  
55 فرمولاسيون و كنترل كيفيت سموم امولسيون شونده و امولسيفايرها  430-1-113 CIPAC,F.A.O
56 آزمايشات پايداري امولسيون سموم دفع آفات 430-1-114  
57 مبارزه با حشرات موذي  430-1-115  
58 تعيين ماده الي خاك 430-1-116  
59 تعيين بافت خاك 430-1-117  
60 مشاوردر رابطه با كود هاي شيميايي و مواد معدني 430-3-01  
61 مبارزه با جوندگان  430-3-02  
62 مبارزه با علفهاي هرز  430-3-03  
63 اندازه گيري كمي سموم پيروتروئيدPyrethroid 430-3-04  
64 اندازه گيري كيفي سموم پيروتروئيدPyrethroid 430-3-05  
65 موريانه زدايي در خارج از مركز (Drilling) 430-3-06  
66 موريانه زدايي ( احداث  سد سمي در خارج از مركز ) 430-3-07  
67 خدمات مشاوره اي سموم و دفع آفات 430-3-08  
68 اندازه گيري باقيمانده آفت كش در آب 430-3-09  

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت