خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آمادة سازي رآكتور تحت فشار PARR جهت اجراي آزمايشهاي سنتز  420-1-02 ----
2 آزمايش اندازه گيري ضريب شكست 420-1-03 ASTM D 1590
3 آزمايش اندازه گيري كشش سطحي 420-1-04  
4 انجام واكنش با راكتور بارتون 20 -1-06 ----
5 انجام واكنش با راكتور پار (PARR) 420-1-07 ----
6 آزمايش  روزن (Rozen Test) 420-1-08 Analy. chem. vol 36
7 تعيين مقدار نمك نفت خام 420-1-10 IP 77
8 تعيين كارايي دمولسيفاير 420-1-11 Bottle test
9 ارزيابي نمونه ديسپرسانت 420-1-12 WSL
10 آزمايش اندازه گيري pH نمونة 1% 420-1-13 كاتالوگ دستگاه PH متر
11 آزمايش اندازه گيري pH مايعات  420-1-14 كاتالوگ دستگاه PH متر
12 آزمايش  حلاليت نمونه هاي مخلوط   420-1-15 The System identification of organic compounds (Shriner) Page : 90-93
13 آزمايش ذوب قليايي 420-1-16 Shriner . Page : 78- 83
14 آزمايش تعيين درصد خاكستر و كاهش وزن  420-1-17 ASTM D 482- 91
15 تقطير ساده  420-1-18 Shriner . Page : 361- 368
16 تقطير ساده  420-1-19 Shriner . Page : 361- 368
17 تقطير COW با خلاء مركزي 420-1-20 Shriner . Page : 361- 368
18 تقطيرجزء به جزء با ستون  420-1-21 ASTM D 2892
19 تقطيرآزوتروپيك  420-1-22 ASTM D 1570 - 81
20 استخراج بوسيله دستگاه سوكسله 420-1-23 The text book of practical organic chemistry Page : 136 - 138
21 آزمايش اندازه گيري مواد فرار با آون معمولي  420-1-24 ASTM D 5556
22  تيتراسيون نمونه اصلي اسيدي  420-1-25 The text book of practical organic chemistry Page : 38 - 40 , 60 - 62
23 تيتراسيون نمونه اصلي قليايي  420-1-26 The text book of practical organic chemistry Page : 38 - 40 , 60 - 62
24 بررسي مقدماتي برروي نمونه مخلوط (آزمايش شعله و ثبت مشخصات ) 420-1-27 Shriner . Page : 13 , 32
25 شناسايي تركيبات غير اشباع در مخلوط نمونه(پرمنگنات پتاسيم )  420-1-28 Shriner . Page : 192
26 شناسايي عنصري گوگرد  420-1-29 Shriner . Page : 80
27 شناسايي عنصري  ازت  420-1-30 Shriner . Page : 80 - 81
28 شناسايي كيفي كربنات ها 420-1-31 Quantitative Analysis and the properties of Ions in aqueus solution Page : 122 - 123
29 آزمايش كيفي كربنات (در مجاورت يون سولفيد ) 420-1-32 Quantitative Analysis and the properties of Ions in aqueus solution Page : 122 - 123
30 شناسايي فنل ها  در مخلوط نمونه (كلرور فريك ) 420-1-33 Shriner . Page : 348
31 شناسايي استر ها در مخلوط نمونه (هيدروليز ) 420-1-34 Shriner . Page : 293 - 296
32 شناسايي تركيبات غير اشباع در مخلوط نمونه ( آب برم ) 420-1-35 Shriner . Page : 190
33 شناسايي اسيدهاي كربوكسيليك در مخلوط نمونه  420-1-36 Shriner . Page : 268
34 شناسايي الكل ها در مخلوط نمونه ( كلرايد روي ) 420-1-37 Shriner . Page : 150
35 شناسايي الكل ها در مخلوط نمونه (اسيد كرميك دراستن ) 420-1-38 Shriner . Page : 149
36 شناسايي تركيبات آميد در مخلوط نمونه (هيدروكسيل آمين - كلرور فريك ) 420-1-39 Shriner . Page : 281
37 شناسايي آمين ها در مخلوط نمونه (Hinsberg) 420-1-40 Shriner . Page : 230
38 شناسايي آمين ها در مخلوط نمونه (اسيد نيترو ) 420-1-41 Shriner . Page : 220
39 شناسايي آلكيل هاليدها در مخلوط نمونه (يدور سديم در استن ) 420-1-42 Shriner . Page : 204 - 206
40 شناسايي آلدئيدها و كتن ها در مخلوط نمونه (دي نيترو فنيل هيدرازين )  420-1-43 Shriner . Page : 162 - 163
41 شناسايي آلدئيدها و كتن ها در مخلوط نمونه ( سديم بي سولفيت ) 420-1-44 Shriner . Page : 166
42 شناسايي آلدئيدها و كتن ها در مخلوط نمونه ( تالنس)  420-1-45 Shriner . Page : 170
43 شناسايي آنيونهاي هاليد  420-1-46 Shriner . Page : 204
44 تعيين نقطه ذوب 420-1-47 بر طبق روش كاتالوگ دستگاه
45 مشاورة شناسايي جداسازي و فرمولاسيون  420-3-02 ----
46 مشاوره در رابطه با مواد فعال سطحي 420-3-01 ----

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت